36. การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้ง

ข้อมูลตัวชี้วัด “การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้ง”

กรมชลประทานวางแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง พ.ศ. 2562/2563 รวมทั้งสิ้น 17,699 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีแผนการจัดสรรเพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรมมากที่สุด 7,881 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ การรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ซึ่งมีแผนการจัดสรรน้ำ 6,999 2,300 และ 519 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ (กรมชลประทาน, 2563) สำหรับแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝน พ.ศ. 2563 พบว่า ปริมาณน้ำจัดสรรเพิ่มขึ้นเป็น 31,351 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นการจัดสรรเพื่อเกษตรกรรมมากที่สุด 22,634 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ การรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ซึ่งมีแผนการจัดสรรน้ำ 5,626 2,725 และ 367 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ (กรมชลประทาน, 2563)

การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง พ.ศ. 2562/2563 และช่วงฤดูฝน พ.ศ. 2563

ที่มา: กรมชลประทาน (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล